Aanvraag bezichtiging te huur

*De netto-inkomsten kunnen bestaan uit uw nettoloon, uw pensioen, uw uitkering, de verkregen gelden uit de verkoop van uw woning,…

Dit document is een inlichtingenfiche voor mogelijke kandidaat huurders en kan in geen enkel geval worden beschouwd als een huurovereenkomst. Bovendien verbindt dit document de verhuurder niet tot enige verplichting ten aanzien van de mogelijke kandidaat-huurders. Deze gegevens worden volledig op vrijblijvende basis verstrekt door de mogelijke kandidaat-huurders en het vastgoedkantoor verbindt zich ertoe om deze gegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor intern gebruik aan te wenden. 

*Privacyverklaring

Privacy voorwaarden

Via uw profiel kunt u uw persoonlijke gegevens en documenten op een veilige en efficiënte wijze versturen naar een makelaar.

Wij gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens worden geregistreerd in uw huurprofiel en op welke wijze uw gegevens worden verwerkt.

Bij de verwerking van uw gegevens leven wij evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over gegevensbescherming kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

U kunt steeds contact met ons opnemen omtrent de gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar: info@marvy.be

Makelaars gebruiken uw gegevens voor de realisatie van een bemiddeling als u een woning wenst te (ver)huren.

Beveiliging en bewaartermijn

Wij zullen ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en dat deze adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen. Hierna worden de gegevens dan ook verwijderd.

Wij bewaren uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

Beveiliging

Wij hanteren strikte normen om de persoonsgegevens onder onze controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Wij nemen dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van ons gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zullen wij onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig, zullen wij u, evenals de Gegevensbeschermingsautoriteit, in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons (zie hierboven)

Vragen?

Uw vragen over de software en privacyverklaring stelt u aan info@marvy.be